สวพ.มก. สืบสานประเพณี “สงกรานต์ อีสาน ม่วนซื่น” ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยปีนี้มีชื่องานว่า “สงกรานต์ อีสาน ม่วนซื่น” ภายในงานมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสที่เคารพ และการแสดง ประกวดร้องเพลง ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทย และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร  วันที่ 9 เมษายน 2562 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.