มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 จากเดิมคือ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาเป็น โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง http://edumis.pn.psu.ac.th/erc2019/ สอบถามโทร. 086-4892968