บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True lab ประจำปี 2019

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True lab ประจำปี 2019 โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://truelab.info/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02 858 6698, 02 858 6634