สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2019/(ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2727 3312