มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.fisf.rmutt.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-549-4150 หรือ 02-549-4164