ขอเชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาโครงการวิจัย และรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ “การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรให้มีลักษณะพิเศษของระบบ 5G”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาโครงการวิจัย และรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
“การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรให้มีลักษณะพิเศษของระบบ 5G”

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุชงค์ อุทโยภาศ
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

 แสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ โดยส่งแบบตอบรับ ผ่านทาง E-mail : rdirdk@ku.ac.th
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิทยาเขตศรีราชา ได้ประสานงานร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy and Society Fund) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอประกาศเชิญชวนให้นักวิจัยที่สนใจร่วมพัฒนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 5G เพื่อยื่นเสนอขอทุนวิจัยกับกองทุนฯ ดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติของโครงการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความเข้าใจร่วมกันของ 5G use case ที่ชัดเจน โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำลักษณะพิเศษของ 5G มาใช้ในการพัฒนาโครงการวิจัย

ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการวิจัยจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

ทั้งนี้หากประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ โปรดแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ โดย download แบบตอบรับด้านล่างนี้จัดส่งไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก. (คุณรัชดา คะดาษ) ผ่านทาง e-mail: rdirdk@ku.ac.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562  **ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิจัย มก.เท่านั้น**