สวพ.มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรม KM WordPress V.5 สำหรับ KURDI User เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการใช้ wordpress ซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานในปัจจุบัน ผู้ถ่ายทอดความรู้คือ น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร สังกัดฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากร สวพ.มก.ที่มีความสนใจและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บไซต์ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป จัดขึ้นวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.