สวพ.มก. จัดการสัมมนาวิชาการ “Thai – Dutch Seed Innovation”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Thai – Dutch Seed Innovation”   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการดังกล่าว เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ด้าน Seed Innovation สำหรับมุ่งสู่การเป็น Seed Hub ของเอเชีย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน