มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคมไทย สู่ Disruptive Society” ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dept.npru.ac.th/conference11/ สอบถามโทร.0 3410 9300 ต่อ 3909