สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ “กระทรวงใหม่ : แนวคิด ทิศทาง สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

         สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระทรวงใหม่ : แนวคิด ทิศทาง สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” ในพิธีเปิดการสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2560 และ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย
         จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มก. เข้าร่วมการบรรยายพิเศษดังกล่าว ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09:15 – 09:35 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด และขอเชิญเยี่ยมชมโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยจากกลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 หลังจากจบการบรรยายพิเศษ ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

https://goo.gl/aiUc4A

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 น. พิธีเปิดการสัมมนา
   – ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน
   – รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนา
09:15 – 09:35 น. การบรรยายพิเศษ “กระทรวงใหม่ : แนวคิด ทิศทาง สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
09:35 – 09:45 น. ถ่ายภาพหมู่นักวิจัย ผู้บริหาร คณะกรรมการฯ
09:45 – 10:15 น. เยี่ยมชมและร่วมโหวตโปสเตอร์ผลงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2560
11:45 น. ประกาศผล รางวัลโปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น