รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมก. 2559 ระดับ Platinum

🏆”ผมอยากจะมอบรางวัลนี้ให้กับทุกคน”🏆
คำพูดจาก รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยที่พัฒนาพันธุ์ข้าวจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างมูลค่าให้กับสินค้า และมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ จนมาถึงวันนี้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับ Platinum จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🏆
ไปฟังความรู้สึกของอาจารย์ได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews
ขอขอบคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา