ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ได้รับรางวัล Ajinomoto Award

#เชื้อเพลิงชีวภาพจากทรัพยากรยีสต์ในประเทศไทย . . . .
. . . .จากผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้ นั้นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ที่ผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล ด้วยต้นทุนการผลิตที่ถูกลง ทำให้ ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง (Prof. Dr. Savitree Limtongภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) ได้รับรางวัล Ajinomoto Award จาก Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย ในงาน Thai Society for Biotechnology 2018

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา