มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Distance Learning: Research and Innovation for a Digital Society”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Distance Learning: Research and Innovation for a Digital Society” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stouconference.stou.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2504 7171-6