กรมปศุสัตว์ วิธีการปฏิบัติของสัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องด้านสุกรในประเทศที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

กรมปศุสัตว์ วิธีการปฏิบัติของสัตวแพทย์หรือเกษตรกรที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องด้านสุกรในประเทศที่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ (คลิก) สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2653 4444 ต่อ 4131-3