งานเสวนาแบ่งปันความรู้ นวัตกรรมอาหารสัตว์ “กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” ทางเลือกทางรอดปศุสัตว์ไทย

7 มีนาคมนี้ พบกับงานเสวนาแบ่งปันความรู้ นวัตกรรมอาหารสัตว์ “กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” ทางเลือกทางรอดปศุสัตว์ไทย เวลา 13.00-16.30น. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

… พบนักวิจัยเจ้าของผลงาน กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง…..ดีอย่างไรต่อสัตว์และกิจการโคนมโคเนื้อแพะแกะ ฯลฯ

…ความสำเร็จของการผลิตเชิงพาณิชย์…ไปรอดไปรุ่งหรือต้องการทัพเสริม

…สามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์โปรตีนสูงด้วยนวัตกรรมงานวิจัยนี้ได้จริงหรือไม่

…ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสัตว์เพียงพอต่อผู้ใช้หรือไม่ ขณะเดียวกันภาคการผลิตมีเพียงพอหรือไม่อย่างไร

…ร่วมแสวงหาความรู้แลอะพัฒนาภาคการเกษตรของปศุสัตว์ไทย

#ลงทะเบียนได้แล้วครับ

#ไม่เสียค่าใช้จ่าย