สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้เชียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะสรรหาผู็มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การจัดการสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ มาตรฐาน และกฎหมาย เพื่อแต่งตั้งเป็น “ผู้เชียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ตามมาตรา ๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้เชียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานไปที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สรรหาเป็นผู้เชียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   Website