การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Thai-Dutch Seed Innovation

กำหนดการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ประวัติวิทยากร: ประวัติวิทยากร Coosje Hoogendoorn

เอกสารประกอบการบรรยาย (ถ้ามี):อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ภาพการประชุม:อยู่ระหว่างการดำเนินการ

VDO:อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Thai – Dutch Seed Innovation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ด้าน Seed Innovation บรรยายโดย Dr.Coosje Hoogendoorn Senior Research Lead – Access to Seeds Index, ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ภาคเอกชน โดย บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการทำการวิจัย สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย ร่วมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางของไทย ที่จะมุ่งสู่การเป็น Seed Hub ของเอเชีย ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 13:00 น. ณ ห้องประชุมบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจสามารถ CLICK เพื่อลงทะเบียน หรือ scan QR code