โครงการอบรมหลังสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน MULTI MENTORING SYSTEM กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือตามโครงการ การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System (MMS) โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการจัดอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง กลุ่มสอง ครั้งที่ ๒” ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ ณ ห้องสัมมนากลาง ชั้น ๑ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการวางแผนการวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบและผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Societal impact for sustainability) นั้น
ในการนี้ ฝ่ายวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.จินตนา เที่ยงตรง โทร ๐๒ ๕๖๔๔๔๔๐-๗๙ ต่อ ๑๘๑๖-๗ อีเมลล์ : pupae.tu@gmail.com