สวพ.มก. จัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ สถานที่ทำการวิจัยโครงการวิจัยประเภท 3 สาขา จำนวน 9 โครงการ เป็นโครงการวิจัยประเภทชุด 4 ชุดโครงการ และโครงการวิจัยประเภทเดี่ยว 5 โครงการ และโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน จำนวน 3 โครงการ 

ในการนี้ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และคณะผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมโครงการ พร้อมให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะและผลักดัน เพื่อให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและนำผลงานไปต่อยอดขยายผลต่อไป