สวพ.มก.ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการประสานงานแผนงานวิจัยโครงการ เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ปี 2562 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน หรือเชิงนโยบาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่ร่วมทุนนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) โดยมีกรอบการวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงเพื่อสุขภาพกลุ่ม Functional food การบริหารจัดการของเสีย และนวัตกรรมอาหารอื่นๆ ทั้งนี้แต่ละโครงการต้องมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนทุนวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณโครงการ ตามแบบข้อเสนอโครงการวิจัยของ สวก. และหนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายัง นางสาวเรืองรอง ทองตัน ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทางอีเมลที่ rdirrt@ku.ac.th ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562  สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2579-5547 ต่อ 21