อบรมการใช้ระบบ KU Smart P เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการใช้ระบบ KU Smart P เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 แก่บุคลากร เพื่อได้เข้าใจระบบประเมินผลการปฏิบัติิงาน (PMS: Performance Evaluation) ซึ่งเป็นระบบสำหรับประเมินบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเกณฑ์ หรือสัดส่วนการประเมิน KPIs และ Competency ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะให้แก่บุคลากรจะถูกประเมินโดยหัวหน้า ตามรอบการประเมินจากการตั้งค่าของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาแสดงคะแนน ตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานในรูปแบบเกรด เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวสำหรับการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร หรือเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆต่อไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.