สวพ.มก. ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศฯ เกี่ยวกับทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2562 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการงานวิจัย  เพื่อการวิจัยและพัฒนาทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การวิจัยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นพลังทางปัญญาที่ขับเคลื่อนสังคมในระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ เพื่อนำพาประเทศไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยหลักเพื่อการนำไปสู่ความยั่งยืนทางด้านการเกษตรของประเทศ และสามารถนำผลผลิตจากงานวิจัยไปขยายผลต่อยอดการผลิตสู่ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างชัดเจน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำข้อบังคับฯ และ ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อใช้ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับนโยบายวิจัยของประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อให้การบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ดำเนินไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ควบคุมและตรวจสอบได้
 • เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติของการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
 • เพื่อให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และแหล่งทุน สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์โครงการวิจัยและข้อตกลงของโครงการวิจัยนั้น
 • เพื่อให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานมีข้อมูลการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเข้มแข็งและมีความโดดเด่นในเชิงวิชาการสู่ความเป็นเลิศและการยอมรับในระดับสากล

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัย ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับฯ และ (ร่าง) ประกาศฯ เกี่ยวกับทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการเสนอความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ฯ และนำส่งไปยัง สวพ.มก. ผ่านทาง E-mail: rdirdk@ku.ac.th ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2562 (คลิก)
 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการวิจัยและพัฒนาทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (คลิก)
 3. (ร่าง) คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย (คลิก)
 4. ตารางเปรียบเทียบร่างข้อบังคับ และประกาศ (คลิก)
 5. แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (คลิก)

หมายเหตุ :   

 1. หากประสงค์แสดงความคิดเห็น กรุณากรอกแบบฟอร์ม และส่งกลับมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผ่านทางอีเมลล์ rdirdk@ku.ac.th
 2. หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณรัชดา คะดาษ นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทรศัทพ์ 611457 หรือ 0-2579-5547