การประชุมรับ-ส่งมอบงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมรับ-ส่งมอบงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เนื่องจากได้รับการสรรหาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในวาระใหม่ จึงมีการรับ-ส่งมอบงาน โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมอบแด่ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบงาน จากนั้นเป็นการรับ-ส่งมอบงาน โดย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมอบแด่ ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นผู้รับมอบงาน  และมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.