โครงการรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)  ได้ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น” ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น หน่วยงาน และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คกส. และผู้บริหารหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ส่งเสริม และ พัฒนาพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง และกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเดี่ยวกับโครงการ :Website