โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 2/2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 2/2562 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ แนวปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับรองการพิจาณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีความพร้อมดำเนินการวิจัยในบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยหลัก และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) และบุคลากร มก. ที่มีโครงร่างการวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จำนวน 100 คน สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/cqHn5y (ตามคำแนะนำด้านล่าง) ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานหรือเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่รับลงทะเบียนแบบ walk in ในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนาภรณ์ ไชยแสน โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 23

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

ดาวน์โหลด

คำแนะนำในการใช้งานบัญชี  KU-Google