รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ อาจารย์/นักวิจัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้รับรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards for Mid-Career Scholar

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพรชบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมมอบรางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ผลกระทบต่อวงวิชาการ และสังคม เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป

รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์ Elsevier ประกอบด้วย นักวิจัยรุ่นกลาง 5 คน ได้แก่

 1. รศ. ภก. ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จากผลงานการควบคุมเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดเพื่อพัฒนายาจากกล้วยไม้-ฟองน้ำทะเลสีน้ำเงินซึ่งพบในทะเลอ่าวไทย
 2. รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  จากผลงานวัสดุอัจฉริยะเพื่อการตรวจวัดทางเคมีเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งนักวิจัยและคณะได้ประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจวัดการปนเปื้อนของไอออนฟลูออไรด์หรือไอออนชนิดอื่นๆ เช่น ไซยาไนด์ ฟอสเฟส เป็นครั้งแรกของโลก
 3. ผศ. ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จากผลงานตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาดจิ๋วประสิทธิภาพสูงจากวัสดุไทเทเนียมไดออกไซด์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 4. รศ. ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จากผลงานการแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นเงิน โดยพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวและมีเสถียรภาพในการแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเป็นสารเคมีที่มีมูลค่า เช่น โอเลฟินส์เบา ซึ่งดำเนินการร่วมกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ ข้อเข่าเทียม ฟันปลอม เสื้อเกราะกันกระสุนแบบอ่อน กระดูกเทียม และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น
 5. รศ. ดร.ศากุน บุญอิต สาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  จากผลงานตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการบริหารซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมบริการ 7 ประเภท

ข้อมูล/ภาพ จาก : งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)