มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2160 1174 ต่อ 11