ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก จังหวัดสระบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.biotec.or.th/th/index.php/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2564 6700 ต่อ 3379-3381