สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 09-0789-3114 หรือ 08-3066-5373