ประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครผู้อำนวยการ สวพ.มก.

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมทั้งบุคลากร สวพ.มก. เข้าประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และการแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจรณาของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์