สวพ.มก. จัดโครงการ “การวิเคราะห์แบบประเมินผลด้วย MS Excel”

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เรื่อง ” การวิเคราะห์ผลแบบประเมินผลด้วย MS Excel “เพราะได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table and Chart ฝึกอ่านผลทางสถิติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มีความรู้และความชำนาญในการจัดทำการประเมินผลความพึงพอใจ ทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อ่านผลทางสถิติ ช่วยส่งเสริมการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากยิ่งขึ้น โดยได้ความรู้จากวิทยากรจากทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์