โครงการอบรมฯ พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนึกงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1 ได้รับนักวิจัยรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ ปาฐกถาพิเศษโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วย Mentoring System ประกอบด้วยหลายมิติทั้ง Accompanying, growing, Harvesting นั้น จะทำให้เกิด Outcome-based mentoring ซึ่งสำคัญมาก เพราะก่อให้เกิดการปลูกฝังทั้งในเรื่อง Determination, Insight, curiousity, Engagement ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรตระหนักให้มากกว่าการผลิต Output เช่น โครงการวิจัยเพียงอย่างเดียวสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องพยายามเป็นผู้ที่สามารถสื่อสาร เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ข้ามสาขาวิชา และทำงานวิจัยที่สามารถสัมผัสได้ โดยมีสำนึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่วนระดับของ Scholar  ควรจะพัฒนาความรู่ความเข้าใจและสามารถถอดโจทย์วิจัย เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ชาติ อย่างชัดเจน และได้ฝากถึงอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำวิจัยจะเป็นครูที่ดีของนิสิต นักศึกษาด้วย และภายในโครงการอบรมตลอด 2 วัน มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำวิจัยมาให้ความรู้ แนะนำแนวทางอีกมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ภาพถ่ายทั้งหมด

ภาพวันที่ 17 ธันวาคม2561 – https://drive.google.com/drive/folders/1PZ13v_6ekhP9cegxeLPXXJ4OCRS3hQ5z?usp=sharing

ภาพวันที่ 18 ธันวาคม2561 –https://drive.google.com/drive/folders/1aIL0KSJV0YJFPC6at4jyIYBuhYANmOKK?usp=sharing