การอบรมเรื่อง “หลักการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

เอกสารประกอบการบรรยาย: 

กณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

IACUC_Roles and Responsibilities Animal use protocol review

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

กำหนดการ: กำหนดการ 10ม.ค.62

ภาพการประชุม: click

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัดการอบรมเรื่อง “หลักการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องและมีทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น  3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/iMBdTk3c57Go7U3y1

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-5547 ต่อ 22 สายใน 1457, 1796 ต่อ 22