ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

คนที่ 5 ของสาขาการศึกษาที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา