สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศการเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท  โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ (ดังรายละเอียดดังปรากฎในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ และ KU BCG in ACTION ดังแนบ) โดยมีเป้าหมายการวิจัย ดังนี้

เป้าหมายที่ 3        การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

ตัวชี้วัด:              จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ร้อยละ 50 ของแผนงาน

แนวทางที่ 3.1 :     สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตัวชี้วัด:              จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ หรือยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรร้อยละ 50 ของแผนงานดำเนินงาน และอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรทุนวิจัย

เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลกระทบ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างชัดเจน

ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนในประเภทฯ ดังกล่าว ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยฯ ตามที่ระบุในประกาศฯ ให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 12 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น นำส่งพร้อมหนังสือนำส่งข้อเสนอการวิจัย โดยระบุเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ เสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่ นำส่งฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562  ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มุ่งหวังเพื่อต้องการเห็นการบูรณาการงานวิจัยข้ามสาขาและการพัฒนางานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ร่วมกัน

เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  2. KU BCG in ACTION (คลิก)
  3. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

–  Template สำหรับชุดโครงการวิจัย (คลิก)

–  Template สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว หรือ โครงการวิจัยย่อย (คลิก)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (คุณรัชดา คะดาษ)

ที่เบอร์ 611457, 611796 หรือ 025795547 ต่อ 12 หรือที่ e-mail: rdirdk@ku.ac.th