ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย.ปี พ.ศ.2561-2562

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย.ปี พ.ศ.2561-2562 ซึ่งผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับการสนับสนุนจาก ศจย. ได้โดยเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.trc.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.085-668-0421