ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง จากคณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับคัดเลือกผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2561

ตามที่สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะสรรหาผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งในปี 2561  ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง อาจารย์/นักวิจัย จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลดังกล่าว จากงานวิจัยเรื่อง Biofuels form Thai Yeast Resources เป็นผลงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ประจำปี 2561

ในการนี้ มูลนิธิฯ นำโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย มอบทุนสนับสนุนการวิจัย 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ อายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

ที่มา : ภาพจาก https://www.facebook.com/ajtfoundation/