สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ.2561 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/Pages/Main.aspx หัวข้อ “กฏหมายสำคัญ/กฏหมายใหม่” สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2590 7314