โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 1/2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 1/2562 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ แนวปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับรองการพิจาณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีความพร้อมดำเนินการวิจัยในบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยหลัก และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) และบุคลากร มก. ที่มีโครงร่างการวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จำนวน 65 คน สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/B7hqmp (ตามคำแนะนำด้านล่าง) ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานหรือเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่รับลงทะเบียนแบบ walk in ในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนาภรณ์ ไชยแสน โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 23

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

ดาวน์โหลด

คำแนะนำ

ขอให้ใช้บัญชี @ku.th ในการสมัครเข้าร่วมการอบรม