การอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง กลุ่มสอง ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ

เอกสารประกอบการบรรยาย: 

ภาพ:  ภาพวันที่ 17 ธ.ค. 61  และ ภาพวันที่ 18 ธ.ค. 61

VDO การบรรยาย/เสวนา:  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือตามโครงการการพัฒนาพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System (MMS) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดำเนินการจัดการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง กลุ่มสอง ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (High caliber impact-oriented researcher)  ส่งเสริมศักยภาพในการวางแผนการวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Societal impact for sustainability)  โดยการอบรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ