รับสมัครผู้อำนวยการ สวพ.มก.

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 16.30 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง วิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council.ku.ac.th