ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจเยี่ยมส่วนงานเพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 เรื่องการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์กำลัง ชุมพลบัญชร รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและแผน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ จากสำนักประกันคุณภาพ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ