มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2562 และทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2562 และทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่นักวิจัยในเครือข่ายวิจัย อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ตั้งแต่ยัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.034-254066 Line ID: SURDISU