คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Research Challenging : One Health in Veterinary Technology & Nursing” ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 5 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/vt-international-seminar2018/home หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.vettech.ku.ac.th/th/