สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย