ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ ให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศ และการจัดงานในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ที่เป็นเชิงประจักษ์ต่อสังคม รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านการวิจัย พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/12th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัยหมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11017, 11081, 11082, 11091 และ11096 หรือ E-mail : swuresearch2019@gmail.com