ผศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากประจำปี 2560

การเจือในตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงประสิทธิภาพสูง . . .ออกแบบจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ของวัสดุจริง🔬🔦🔋📛 #โลหะออกไซด์ #พลังงานแสงอาทิตย์ #การเจืออะตอม 🏆🏆🏆🏆🏆 ผศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews #kurdinews

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา