คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติWorkshop on Advanced Low-Carbon Biotechnology เรื่อง Effective Aquatic Biomass Production Utilizing Mutualistic Microorganisms: The duckweed model ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้อง Sapphire ชั้น 2 โรงแรม Century Park Hotel กรุงเทพฯ ผูัสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sci.ku.ac.th/news/10334-2