โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “การผลิตชีวมวลพืชน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้จุลินทรีย์พึ่งพาอาศัย: กรณีศึกษาของแหนเป็ด”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของ Japan Science and Technology Agency (JST), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการ Core to Core Program กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop on Advanced Low – Carbon Biotechnology เรื่อง Effective Aquatic Biomass Production Utilizing Mutualistic Microorganisms: The duckweed model ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้อง Sapphire ชั้น 2 โรงแรม Century Park Hotel กรุงเทพฯ

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพและแนวทางการใช้จุลินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชในการผลิตชีวมวลสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นความสนใจขององค์กรรัฐและหน่วยงานเอกชนในประเทศไทยในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ