หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร

ย้อนไปเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สมัยนั้นฐานข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนยุคนี้ แบบฟอร์มทุกอย่างเป็นกระดาษ โดยที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และทางกระทรวงเกษตร ได้มีการสำรวจหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ว่าหน่วยงานใดมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์สนเทศ ทางการเกษตรแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2523 ซึ่งตอนนั้นสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่สุดในประเทศ จึงทำหน้าที่เป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมสารสนเทศการเกษตรแห่งประเทศไทย นับแต่นั้นมาศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักหอสมุดได้ทำภาระกิจนี้ ทำหน้าที่ในการรวบรวมผลงาน ทั้งที่ตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรทั้งหมดของประเทศไทย เข้าไว้เป็นฐานข้อมูล ซึ่งไม่ได้จัดเก็บไว้ในภายในประเทศเท่านั้น แต่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้กับประเทศต่างๆทั่วโลก สองร้อยกว่าประเทศด้วย

     หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร

ทั้งหนังสือ บทความ ตำรา หรือเอกสารความรู้ทั่วไป ได้ดึงข้อมูลออกมาและจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเกิดความน่าสนใจในการนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นการเผยแพร่เพื่อเป็นการรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

การเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าใช้ผ่านทางเว็บไซต์ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/      ปัจจุบันมีประมาณ 1,700  กว่ารายการ และแบ่งเป็นหมวดหมู่ประมาณ 20 หมวดหมู่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสืบค้น มีความเหมาะสมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการหาความรู้ในวิชาเกษตร ครู อาจารย์ นักวิจัยหรือนักวิชาการ ที่ต้องการทำการเรียนการสอนหรือทำวิจัยในสาขาเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเกษตรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจข้อมูล

      ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ                                               นส.สุพรรณี หงษ์ทอง
ที่มาข้อมูล : ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มก.
และนส.สุพรรณี หงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.

เรียบเรียง/สื่อเผยแพร่ : วิทวัส ยุทธโกศา 
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 02 561 1474
e-mail:rdiwwy@ku.ac.th